MENU  

Nomas līguma noteikumi

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI (redakcija spēkā no 26.06.2015.)

 

1.          Līgumā lietotie termini un skaidrojumi

1.1.     Iznomātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „FS Noma”, vienotais reģ. Nr.  40103440166, juridiskā adrese Straumes ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV – 3101, Latvijas Republikā.

1.2.     Nomnieks ir juridiska vai fiziska persona, kas šā līguma Speciālajos noteikumos ir norādīta ailē „Nomnieks/ maksātājs” juridiskas personas gadījumā un ailē “Fiziska persona/ Automašīnas vadītājs” fiziskas personas gadījumā. Ja juridiskās personas pārstāvim, kas parakstījis Automašīnas nomas līgumu, nav bijušas tiesības noslēgt šādu līgumu, viņš uzņemas visas no Automašīnas nomas līguma izrietošās saistības kā fiziska persona.

1.3.     Automašīna ir Iznomātāja valdījumā esošs vieglais pasažieru transporta līdzeklis kas šā līguma Speciālajos noteikumos ir norādīta ailē „Transporta līdzeklis”.

1.4.     Līgums ir šis Automašīnas nomas līgums, kas sastāv no Speciālajiem noteikumiem un Vispārīgajiem noteikumiem, ar visiem tā turpmākajiem Līguma grozījumiem un papildinājumiem. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai gadījumā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījuši Iznomātājs un Nomnieks.

 

2.          Līguma priekšmets

2.1.     Iznomātājs uz laiku nodod, bet Nomnieks pieņem lietošanā par atlīdzību (nomā) saskaņā ar Līguma noteikumiem un nosacījumiem Automašīnu, kuru  nomas periodā Nomnieks ir tiesīgs lietot nekomerciālām vajadzībām valstīs, kas ir norādītas šā Līguma Speciālo  noteikumu ailē „Lietošanas teritorija”.

2.2.     Automašīna ir pilnībā nokomplektēta, ar visu tai piederīgo aprīkojumu un piederumiem (vienu atslēgu komplektu, riepām atbilstoši sezonai, paklājiņiem, ugunsdzēšamo aparātu, aptieciņu, trijstūri u.c.), Nomnieka izvēlēto un Speciālajos noteikumos paredzēto papildaprīkojumu, ar tīru Automašīnas virsbūvi un tīru automašīnas salonu. Degvielas bāka ir uzpildīta atbilstoši apjomam, kas fiksēts pie Automašīnas izsniegšanas Nomniekam.

2.3.     Automašīnas nodošana un pieņemšana dabā notiek vienlaikus ar Līguma noslēgšanu, Iznomātājam un Nomniekam fiksējot Automašīnas tehnisko stāvokli. Pie Automašīnas nodošanas Nomniekam Puses aizpilda šā līguma Speciālajos noteikumos aili „Automašīnas tehniskais stāvoklis pie izsniegšanas”, bet pie Automašīnas saņemšanas atpakaļ no Nomnieka tiek aizpildīti dati par degvielas atlikumu un kilometru nobraukumu pie automašīnas atgriešanas. Ja Automašīnas tehniskais stāvoklis pie automašīnas atgriešanas atšķiras no Speciālo noteikumu ailē „Automašīnas tehniskais stāvoklis pie izsniegšanas” norādītā (izņemot datus par degvielas atlikumu un kilometru nobraukumu), kā arī ja protokola noformēšanu pieprasa Nomnieks, tiek noformēts atsevišķs protokols. Jebkādām atkāpēm, kā arī uz Automašīnas nodošanas brīdi esošiem defektiem jābūt rakstiski  fiksētiem Automašīnas izsniegšanas laikā. Nomnieks nevar atsaukties uz tādiem iepriekšējiem defektiem, kurus bija iespējams vizuāli pamanīt, bet kas pie Automašīnas izsniegšanas nav fiksēti. Ja tiek noformēts atsevišķs Automašīnas apskates protokols, tas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu no tā parakstīšanas brīža. Ja Nomnieks atsakās parakstīt Automašīnas apskates protokolu, to paraksta tikai Iznomātāja pārstāvis.

2.4.     Nolīgtās Automašīnas nodošanas un pieņemšanas adreses un laiki norādīti Speciālajos noteikumos ailēs „Izsniegšanas vieta” un „Atgriešanas vieta”. Minimālais nomas periods, par kuru tiek aprēķināta pilna vienas dienas nomas maksa, ir 24 h (divdesmit četras stundas). Par Automašīnas nodošanu citā adresē vai nodošanas laika kavējumu Iznomātājs ir tiesīgs iekasēt papildus samaksu atbilstoši Iznomātāja spēkā esošajam Cenrādim.

2.5.     Iznomātājs Automašīnas nodošanas un pieņemšanas laikā ir tiesīgs fiksēt Automašīnas stāvokli, tajā skaitā, uzņemt fotogrāfijas, izdarīt videoierakstus, un šādi dati var kalpot par pierādījumiem strīdus situācijās. Pie Automašīnas izsniegšanas un atgriešanas tiek fiksēts degvielas tvertnes uzpildījums, un pie Automašīnas atgriešanas degvielas tvertnei jābūt uzpildītai līdz attiecīgi fiksētajam degvielas tvertnes apjomam, pretējā gadījumā Nomniekam tiek aprēķināti papildus maksājumi saskaņā ar Iznomātāja Cenrādi. Ja degvielas tvertne ir pilnāka, Iznomātājs šajā sakarā nekādus Nomnieka izdevumus neatlīdzina.

 

3.          Nomas maksa un citi maksājumi

3.1.     Nomnieks par nomas periodu maksā nomas maksu un maksu par izvēlēto papildaprīkojumu un citiem izvēlētajiem papildus pakalpojumiem, kas norādīta Speciālo noteikumu ailē „Nomas maksa un maksa par papildus pakalpojumiem”.

3.2.     Nomas maksu sāk aprēķināt dienā, kad Iznomātājs nodod Automašīnu Nomniekam (pirmā nomas diena), un tā tiek aprēķināta līdz laikam, kad Iznomātājs ir saņēmis atpakaļ no Nomnieka tehniskā un vizuālā kārtībā esošu Automašīnu (pēdējā nomas diena). Nomas maksa tiek aprēķināta neatkarīgi no tā, vai Nomnieks nomas periodā faktiski izmanto Automašīnu vai nē. Ja Automašīna nodota atpakaļ pirms nomas perioda beigām, nomas maksu par faktiski neizmantotajām pilnajām dienām Pakalpojuma sniedzējam nav pienākums atmaksāt.

3.3.     Nomas maksa ir maksa par Automašīnas lietošanu, un tajā ir iekļauta automašīnas vadītāja obligātā civiltiesiskā atbildība (OCTA) un Automašīnas apdrošināšana pret zādzību (TP) un bojājumiem (CDW), ievērojot nosacījumu, ka Nomnieks uzņemas pašrisku (atbildību) apdrošināšanas gadījumā. Nomnieka pašrisks (atbildība) apdrošināšanas gadījumā tiek samazināts, ja Nomnieks ir iegādājies papildus apdrošināšanu pašriska samazināšanai. Nomnieka izvēlētā pašriska (atbildības) apjoms tiek norādīts Speciālo noteikumu ailē  “Nomnieka pašrisks (atbildība) apdrošināšanas gadījumā”. Nomas maksā nav iekļauti ar Automašīnas ekspluatāciju un uzturēšanu saistītie mainīgie izdevumi, tas ir, izdevumi par degvielu, tehniskajiem šķidrumiem, un Nomnieks tos sedz uz sava rēķina.

3.4.     Paredzamo nomas maksu un maksu par papildus pakalpojumiem Nomnieks samaksā Iznomātājam avansā Līguma noslēgšanas dienā un tā tiek precizēta nomas perioda beigās pie Automašīnas saņemšanas atpakaļ no Nomnieka. Ja precizētā nomas maksa ir lielāka nekā avansā maksājamā summa, Nomnieka pienākums samaksāt starpību iestājas dienā, kad Iznomātājs ir sagatavojis precizēto aprēķinu. Vienlaikus ar nomas maksas samaksu Nomnieks garantē visu no Līguma izrietošo saistību izpildi, Speciālajos noteikumos paredzētās garantijas maksas apjomā iemaksājot Iznomātājam drošības naudu vai apstiprinot attiecīgās summas rezervāciju bankas kontā, kas piesaitīts Nomnieka kredītkartei (vai vairākām kredītkartēm). Drošības naudas rezervējums kredītkartē tiek atbrīvots vai iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc nomas perioda beigām. Ja Nomniekam ir jāmaksā precizētā nomas maksas starpība, kā arī jāveic citu izdevumu samaksa un/ vai zaudējumu atlīdzināšana saskaņā ar noslēgto Līgumu, Iznomātājs minētajiem mērķiem nepieciešamajā apjomā ir tiesīgs izlietot Nomnieka iemaksāto drošības naudu vai kredītkartē rezervēto summu, bet pārējā drošības naudas daļa (ja tāda ir) tiek atmaksāta Nomniekam vai atbrīvota no rezervējuma kredītkartē. Drošības nauda vai rezervējums kredītkartē neierobežo Nomnieka atbildību, un Iznomātājs var prasīt no Nomnieka visu izdevumu un zaudējumu atlīdzināšanu, kurus tas uzņēmies segt saskaņā ar šo Līgumu vai kurus viņam jāsedz atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

3.5.     Pēc nomas perioda beigām Nomniekam var tikt piestādīti izdevumi un līgumsodi atbilstoši Iznomātāja Cenrādim, kas saistīti ar paredzētā Automašīnas nobraukuma pārsniegumu, degvielas tvertnes uzpildi, Automašīnas pieņemšanu ārpus darba laika vai ārpus Līgumā paredzētās pieņemšanas vietas, Automašīnas savešanu vizuālā un tehniskā kārtībā, zudušā aprīkojuma atjaunošanu un citi pamatoti izdevumi, tajā skaitā, maksa par izdevumu administrēšanu.

3.6.     Neatkarīgi no nomas perioda beigām Nomniekam var tikt piestādītas soda kvītis vai ekvivalenti dokumenti par Automašīnas lietošanas noteikumu pārkāpumiem, kas ir fiksēti laikā, kad Automašīna atradās Nomnieka lietošanā, un Nomniekam ir pienākums tos apmaksāt kopā ar Iznomātāja atbilstoši Cenrādim noteikto maksu par izdevumu administrēšanu.

3.7.     Ja Automašīnai ir nodarīti zaudējumi laikā, kad tā bija nodota nomā Nomniekam, Nomas maksa tiek aprēķināta arī par periodu, kas Iznomātājam objektīvi ir nepieciešams Automašīnas remontu veikšanai vai trūkumu novēršanai.

3.8.     Par nomas maksas un citu maksājumu samaksas termiņa nokavējumu Iznomātājs ir tiesīgs Nomniekam aprēķināt nokavējuma procentus 0,2% (piektdaļa procenta) no kopējās parāda summas par katru nokavējuma dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Nomnieku no pienākuma veikt pamatparāda samaksu.

 

4.          Nomnieka rīcība ar  Automašīnu

4.1.     Nomnieks apņemas kā krietns un rūpīgs saimnieks apieties ar Automašīnu un uzturēt to vizuālā un tehniskā kārtībā, ievērojot Automašīnas tehniskās ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumus. Automašīnas salons visā lietošanas laikā jāuztur tīrs, kategoriski aizliegts Automašīnā smēķēt, un par šī noteikuma pārkāpumu Nomniekam tiek piemērotas izmaksas un līgumsodi saskaņā ar Iznomātāja Cenrādi.

4.2.     Nomniekam ir rūpīgi jāglabā nodotās Automašīnas atslēgas, atstājot Automašīnu, tā ir jāaizslēdz, kā arī jāizvairās no personisko mantu un dokumentu atstāšanas Automašīnas salonā. Iznomātājs nenes atbildību par īpašuma, kuru Nomnieks atstājis vai pārvadājis Automašīnā, pazušanu vai bojājumu.

4.3.     Nomniekam aizliegts izmantot Automašīnu pasažieru vai kravas pārvadājumiem par maksu, nodot izmantošanai bez atlīdzības vai par atlīdzību (apakšnomā) trešajām personām,  izmantot citu transportlīdzekļu, piekabes vai treilera vilkšanai, izmantot Automašīnu pretlikumīgu darbību veikšanai.

4.4.     Nomnieka vārdā Automašīnu var vadīt tikai Speciālajos noteikumos norādītais Automašīnas vadītājs (vai vairāki norādītie). Nomnieks ir atbildīgs, ka tā Automašīnas vadītājam ir derīga transporta līdzekļu vadīšanas apliecības un atbilstošas prasmes un iemaņas transporta līdzekļu vadīšanai.

4.5.     Visā transporta līdzekļa lietošanas laikā Automašīnas vadītājam jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi. Aizliegts ar Automašīnu piedalīties sacīkstēs, braukšanai bezceļa apstākļos, izmantot mācību braucieniem. Ja saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem braukšanas ātrums netiek ierobežots vai atļautais braukšanas ātrums ir lielāks par 130 km/h (viens simts trīsdesmit kilometriem stundā), Nomnieka Automašīnai tiek noteikts braukšanas ātruma ierobežojums 130 km/h, kuru pārsniedzot, Nomniekam var tikt piemērots līgumsods saskaņā ar Iznomātāja cenrādi par ātruma ierobežojuma pārsniegšanu, kā arī, ja pārsniegtā ierobežojuma dēļ Automašīnai rodas tehniski bojājumi, Nomnieks atlīdzina Iznomātājam ar defektu novēršanu saistītos izdevumus pilnā apmērā. Līgumsoda samaksa par ātruma ierobežojuma pārsniegšanu neatbrīvo Nomnieku no pienākuma segt ar Automašīnas defektu novēršanu saistītos izdevumus.

4.6.     Nomniekam ir pieejams Iznomātāja tehniskā atbalsta dienesta diennakts tālrunis +371 29 122 083 un saziņai izmantojama elektroniskā pasta adresi: info@fsnoma.lv. Par Iznomātāja tehniskā atbalsta dienesta palīdzības sniegšanu uz ceļa lemj Iznomātājs, izvērtējot Nomnieka sniegto informāciju. Ja Automašīnai nav konstatēti tehniski defekti, Iznomātājs var atteikties sniegt tehnisko palīdzību uz ceļa, kā arī pieprasīt samaksu par Iznomātāja tehniskā atbalsta dienesta ierašanos atbilstoši Iznomātāja Cenrādim.  Nomnieks ir informēts, ka Iznomātāja tehniskā atbalsta dienesta pienākumos neietilpst bojātu Automašīnas riepu nomaiņa un tehnisko šķidrumu, tajā skaitā, degvielas uzpildīšana.

4.7.     Gadījumā, ja Automašīna ir iesaistīta ceļu satiksmes negadījumā, tai citādi nodarīti zaudējumi, nozagta Automašīna vai tās atslēgas, nozaudētas valsts numura zīmes, Nomniekam par to nekavējoties jāziņo Iznomātāja tehniskā atbalsta dienestam, kā arī jāveic visas iespējamās legālās darbības Iznomātāja interešu aizsardzībai, tajā skaitā, jāizsauc policija, jāpiedalās dokumentu sastādīšanā, citu liecību nodrošināšanā, pēc Iznomātāja norādījuma jāsagaida apdrošināšanas sabiedrības pārstāvis u.tmldz. Nomnieks nav tiesīgs piekrist jebkurām trešo pušu prasībām, ko tās izvirza saistībā ar nelaimes gadījumiem, vai automašīnas vai tās daļu zādzību, kā arī nav tiesīgs uzņemties saistības vai izteikt solījumus Iznomātāja vārdā. Nomnieka pienākums ir palīdzēt Iznomātājam un/vai Iznomātāja apdrošināšanas sabiedrībai visās juridiskās lietās saistībā ar nelaimes gadījumiem, Automašīnas vai tās daļu zādzību. 

4.8.     Ja nomas periodā Automašīnai tiek konstatēts tehniska rakstura defekts, kura dēļ turpmāka pārvietošanās nav droša, Nomniekam par to nekavējoties jāziņo Iznomātāja tehniskā atbalsta dienestam  un turpmākās darbības ar Automašīnu veicamas atbilstoši Iznomātāja norādījumiem.

4.9.     Nomnieks nodod atpakaļ Iznomātājam Automašīnu Līguma Speciālajos noteikumos ailēs „Atgriešanas vieta”, “Datums”, “Laiks” paredzētajā vietā un termiņā, tādā komplektācijā, tehniskajā un vizuālajā stāvoklī, kādā tā tika nodota Nomniekam. Ja tiek atklāti Automašīnas defekti vai bojājumi, vai ja defekti un bojājumi radušies pie Automašīnas atgriešanas Iznomātājam, un šādu defektu vai bojājumu nodarīšanā ir vainojams Nomnieks, tad Nomniekam ir pienākums apmaksāt visus Iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar defektu un bojājumu novēršanu.

 

5.          Atbildības apjoms un strīdi

5.1.     Nomnieka atbildība ir samazināma par summu, par kuru tā bijusi apdrošināta, ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums un Iznomātājs ir saņēmis apdrošināšanas atlīdzību. Atbildības samazināšana neizslēdz Nomnieka pienākumu segt pašriska maksājumu, ja saskaņā ar noslēgto Līgumu Nomnieks ir uzņēmies pašrisku. Jebkurus zaudējumus un/vai kaitējumu, pret kuriem Iznomātājs ir apdrošinājis Automašīnu un tās vadītāju civiltiesisko atbildību, bet kuri pārsniedz apdrošināšanas sabiedrības atlīdzinātos un pie kuru rašanās ir vainojams Nomnieks, un/vai gadījumos, kad apdrošināšanas gadījums saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem neiestājas, un/vai zaudējumus un/vai kaitējumu pret kuriem Nomnieks nav apdrošināts, sedz Nomnieks.

5.2.     Ja Nomnieks ir izmantojis Automašīnu pretēji nolīgtajam, kā arī ja Nomnieka vainas dēļ ir noticis Automašīnas bojājums, daļējs vai pilnīgs tās zaudējums vai Automašīnas aizdzīšana, Nomniekam ir pienākums atlīdzināt Iznomātājam visus radušos zaudējumus, kurus nav segusi apdrošināšanas sabiedrība.

5.3.     Nomnieks uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri Automašīnas lietošanas rezultātā tiek nodarīti trešajām personām, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar zaudējumiem, kuri tiek nodarīti Automašīnas kā paaugstinātas bīstamības avota lietošanas rezultātā. Iznomātājs nav atbildīgs Nomniekam vai trešajām personām par nāvi, miesas bojājumu vai citādu kaitējumu veselībai, īpašuma bojājumu, kaitējumu videi vai jebkādu citu kaitējumu, kas nomas periodā radies Automašīnas lietošanas rezultātā. Gadījumā, ja trešās personas šajā sakarā piedzen jebkādus zaudējumus no Iznomātāja, Nomnieka pienākums ir, pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas nolēmumu un bez jebkādām atrunām, atlīdzināt visus no Iznomātāja piedzītos zaudējumus.

5.4.     Iznomātājs ir informējis Nomnieku, ka brauciena pārtraukšanas risks nav apdrošināts. Iznomātājs atlīdzina Nomniekam tiešos zaudējumus un sedz pamatotus izdevumus, kas saistīti ar brauciena pārtraukšanu, tikai tajā gadījumā, ja atklājas Iznomātāja nodotās Automašīnas tehniska neatbilstība, kuras dēļ braucienu nav iespējams turpināt, Nomnieks ir informējis Iznomātāju par brauciena pārtraukšanu un rīkojies ar Automašīnu atbilstoši Iznomātāja norādījumiem. Ja pie brauciena pārtraukšanas ir vainojams Nomnieks, nekādi Nomnieka tiešie zaudējumi un izdevumi netiek atlīdzināti. 

5.5.     Ja Nomnieks  nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, un Iznomātājs saistību izpildes nodrošināšanai un/vai piespiedu piedziņai un/ vai savu likumisko tiesību aizsardzībai izmanto trešo personu pakalpojumus, tad Nomnieka pienākums ir segt šādas trešo personu Iznomātājam sniegto pakalpojumu izmaksas un ar tiesvedību saistītās izmaksas. 

5.6.     Visus strīdus un domstarpības Līguma sakarā Iznomātājs un Nomnieks risina savstarpējo pārrunu ceļā, bet, ja šādā veidā vienošanos nav iespējams panākt, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem pēc prasītāja izvēles Latvijas Republikas tiesā vispārējā civilprocesuālā kārtībā, piekritību nosakot pēc Iznomātāja juridiskās adreses, vai saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem Zemgales šķīrējtiesā, reģistrācijas numurs 40003760351, minētās šķīrējtiesas reglamentu, rakstveida procesā, bez sprieduma motivējuma, viena šķīrējtiesneša sastāvā, un ar nosacījumu, ka gadījumā, ja atbildētājs neiesniedz atsauksmi uz prasību, uzskatāms, ka tas atzīst prasību.

 

6.          Līguma termiņš un izbeigšana

6.1.     Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījis Iznomātājs un Nomnieks, un ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pienācīgai un pilnīgai izpildei.

6.2.     Ja Iznomātājs ir konstatējis, ka no Nomnieka puses Automašīnas lietošanas laikā tiek pieļautas tādas darbības, kas var apdraudēt ceļu satiksmes drošību, rada vai var radīt bojājumus nomas priekšmetam, vai arī no Nomnieka puses tiek pārkāpti citi Līguma noteikumi, Iznomātājs ir tiesīgs pārņemt Automašīnu uz mutiska pieprasījuma pamata, vienlaikus sastādot Iznomātāja vienpersoniski parakstītu aktu par Automašīnas pārņemšanu.

6.3.     Ja Automašīna nav atgriezta Līguma Speciālajos noteikumos ailēs „Atgriešanas vieta”, “Datums”, “Laiks” paredzētajā vietā un/ vai termiņā vai Nomnieks nav izpildījis Iznomātāja prasības par Automašīnas atdošanu atpakaļ Iznomātājam, Iznomātājs var vērsties tiesības aizsardzības iestādēs, ziņojot par iespējamu noziedzīgu nodarījumu.

 

7.          Citi noteikumi

7.1.     Nomas tiesiskās attiecības regulē šis Līgums un Latvijas Republikas tiesību akti.

7.2.     Nomnieka Līguma izpildei nodotos fizisko personu datus Iznomātājs apstrādā un uzglabā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „FS NOMA” datu apstrādes sistēmā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.3.     Ja viens vai vairāki Līguma noteikumi vai nosacījumi jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem vai neizpildāmiem, tas nekādā veidā neietekmēs un neierobežos pārējo Līguma noteikumu un nosacījumu spēkā esamību, likumību un izpildāmību.

7.4.     Ja Nomnieka vai personas, kas uzdevusies par nomnieku, sniegtā informācija izrādās maldinoša vai nepatiesa, vai uzrādītie dokumenti ir spēkā neesoši vai viltoti, vainīgā persona Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā var tikt saukta pie kriminālatbildības un Iznomātājam kā cietušajam ir tiesības prasīt visu zaudējumu atlīdzināšanu,

7.5.     Pretrunu gadījumā starp Līguma Speciālajiem noteikumiem un Vispārīgajiem noteikumiem piemērojami Līguma Speciālie noteikumi.

7.6.     Līgums sastādīts 2 (divos) oriģināleksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, no kuriem pa 1 (vienam) eksemplāram nodots Iznomātājam un Nomniekam. Informatīviem nolūkiem Nomniekam papildus tiek izsniegts Līguma teksta tulkojums angļu valodā, kas nav uzskatāms par Līguma oriģināleksemplāru.